نگاهی بر تاریخ معماری مدرن در ایران

تاریخ مدرن ایران؛ پیش درآمدی بر شکل گیری معماری معاصر ایران        تاریخ مدرن در ایران، تاریخ تسلط تمدن جدید غرب است بر فرهنگ کهن ایران، خواه آن را سازنده بنامیم یا ویرانگر؛ در نگاه ما نسبت به تحولات هنر…

error: LOTUS DESIGN