project-management

مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارتها، ابزار و تکنیک های لازم در اداره جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان ازاجرای پروژه است. مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی وکنترل پروژه بهره می گیرد.

مدیریت پروژه تلفیق علم،هنر و فن است و به منظور انجام فعالیتهای آماده سازی،نظارت و اجرای پروژه طرح ریزی شده است که گروه معماری لوتوس با بهره مندی از کادری متخصص و مجرب در بخشهای مختلف به این مهم دست یافته است.جهت تحقق این شعار مهم و در راستای عمل به آن جهت رفاه کارفرمایان گرامی این مجموعه قادر خواهد بود تا روند فعالیتهای اجرایی را بصورت کامل از ابتدای مراحل طراحی تا پایان آن در قالب مدیریت پیمان که مشتمل بر طراحی معماری، نظارت مقیم، هماهنگی امور اجرایی و تأمین مصالح و نیروی انسانی متخصص می باشد را عهده دار باشد.

عضویت در انجمن IPMA  (project management)، شرکت در کلاسهای تخصصی و دریافت گواهینامه های آن، مبین رعایت الگوهای علمی و بکارگیری فنون نوین آن در مسیر اجرای پروژه های دردست اجرا می باشد.

برخی از پروژه های انجام شده:

– مدیر پروژه مجتمع تجاری – اداری سعیدیه

– مدیر پروژه مجموعه ورزشی فضای باز و باغ دانشگاه بوعلی سینا

– مدیر پروژه سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه بوعلی سینا

-مدیریت پروژه آقای دکتر رحیمی

– مدیر پروژه مجتمع مسکونی آقای دکتر شبیری

-مدیریت پروژه آقای شعبانی

– مدیریت پروژه آقای گرجی

-مدیریت پروژه خانم نادری

– مدیریت پروژه آقای امیرحسین شبیری

– مدیر پروژه سالن زیبایی صحرا

– مدیر پروژه آقای لطفی

– مدیر پروژه آقای نظری

– مدیر پروژه آقای عبادی

-مدیریت پروژه آقای کریمی

-مدیریت پروژه دکتر باقری

-مدیریت پروژه خانم هزاوه ای

-مدیریت پروژه خانم مقدم

-مدیریت پروژه آقای توکلی

و مدیریت بیش از ۱۰۰پروژه معماری داخلی …

error: LOTUS DESIGN